Download hier de algemene voorwaarden van Fireplacefactory.nl


Artikel 1 – Definities
1. Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory), de verkoper van de Producten en diensten gevestigd te Hengstdijksekeiweg 1b, 4585 PN  Hengstdijk.
2. Klant: De (potentiĆ«le) Klant van zaken en/of diensten geleverd door Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory).
3. Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory) en Klant tot stand komt, elke wijziging  daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst en de daarbij behorende Producten en/of diensten.
4. Producten: Zaken die het onderwerp zijn van de Overeenkomst en alle bijbehorende diensten / services.
5. Bericht:  Iedere mogelijke kennisgeving van Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory) aan Klant, daaronder begrepen (maar niet beperkt tot): brochures; advertenties; catalogi; offertes; internetsite(s); e-mail; faxen; brieven; opdrachtbevestigingen en facturen.
6. Internet: de internetsite van Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory) www.fireplacefactory.nl

Artikel 2 – Algemeen
1. Deze leveringsvoorwaarden zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk onder ‘ Leveringsvoorwaarden’ op de internetsite van Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory). Op verzoek van de Klant wordt door Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory) een exemplaar per post verstuurd.
2. Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en Overeenkomsten tussen de Klant en Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory).
3. Een Overeenkomst komt tot stand door het schriftelijk of per e-mail bevestigen van de bestelling door Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory). De Klant accepteert de leveringsvoorwaarden door de bestelling te plaatsen.
4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Leveringsvoorwaarden en in eventuele andere overeenkomsten ten behoeve vanRijnberg Productions BV (Fireplacefactory) worden overeengekomen, gelden ook voor tussenpersonen en andere derden die door Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory)worden ingeschakeld.
5. Afwijkingen van deze Leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory) worden overeengekomen.
6. Indien (een) bepaling(en) van deze Leveringsvoorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden volledig van kracht blijven.Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory) en de Klant zullen dan in overleg (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige cq. vernietigde bepaling(en) overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige cq. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.
7. Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory) heeft te allen tijde het recht deze Leveringsvoorwaarden en de inhoud van de site van Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory)te wijzigen.

Artikel 3 – Aanbiedingen en Overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen gedaan door Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory) zijn bindend tenzij duidelijk een menselijke vergissing in het spel is. Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory) behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen te veranderen of in te trekken.
2. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Indien een product niet beschikbaar is, dan zal de Klant hiervan Bericht krijgen.
3. De administratie van Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory) geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Klant aan Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory) verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van de door Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory) verrichtte leveringen. Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory) erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Leveringsvoorwaarden erkent de Klant dit eveneens.

Artikel 4 – Prijzen, tarieven en betaling
1. Alle prijzen van de aangeboden zaken zijn in Euro en inclusief omzet belasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, maar exclusief bezorgkosten tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Op elke order zullen bezorgkosten worden berekend ( tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen ) De hoogte van de bezorgkosten is terug te vinden op het Internet of deze zal kenbaar worden gemaakt, voordat de Klant een bestelling plaatst.
2. Bij stornering van de betaling zal de Overeenkomst als nietig worden beschouwd. De aan de Klant geleverde goederen zijn der halve het eigendom van Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory). Het retourneren van de goederen door de Klant aanRijnberg Productions BV (Fireplacefactory) is voor rekening en risico van de Klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3. Indien de Klant in gebreke blijft, behoudt Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory) het recht voor alle incassokosten aan de Klant in rekening te brengen.
4. Bij niet nakoming door de Klant van het geen wat omtrent de betaling is overeengekomen, is Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory) gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten.
5. Alle aan de Klant geleverde zaken blijven eigendom van Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory), totdat alle bedragen die de Klant, krachtens de Overeenkomst voor de geleverde zaken verschuldigd is, volledig aan Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory)zijn voldaan.
6. De geleverde goederen of diensten dienen door de Klant onder rembours of vooruit betaald te worden tenzij expliciet schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 5 – Leveringen / Leveringstermijnen en inspectie bij aflevering
1. De levertijd wordt op verzoek van de Klant bij de orderbevestiging mondeling of schriftelijk overeengekomen.
2. Opgaven van aflevertijden gelden als indicatie en nooit als een uiterste termijn. Nader verstrekte informatie omtrent de levertijden blijft eveneens indicatief.
3. Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland, Belgie, Luxemburg, Frankrijk, Oostenrijk en Spanje..
4. Wanneer de overeengekomen levertijd, om welke reden dan ook, door Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory) overschreden wordt, zal Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory) de Klant hiervan onmiddellijk in kennis stellen. In dat geval heeft de Klant de bevoegdheid de Overeenkomst met Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory) te ontbinden, door dit via e-mail, brief of fax aan Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory) te melden.
5. Indien Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory) voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door de Klant moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory).
6. Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory) berekent standaard een bijdrage in de bezorgkosten. De bezorgkosten worden berekend op basis van het gewicht en eventueel lengte van het bestelde artikel. Van deze bijdrage in de bezorgkosten kan worden afgeweken wanneer dat op de site van Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory) expliciet vermeld staat of vooraf schriftelijk is overeengekomen.
7. Aflevering geschiedt door bezorging op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de Overeenkomst opgegeven adres.
8. Het risico tijdens het transport van het door de Klant bestelde Product is voor Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory). Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het Product over op de Klant, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory) kunnen worden uitgesloten.
9. Wanneer bij een poging tot bezorging de Klant de (deel) aflevering niet accepteert dan is Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory) gerechtigd de kosten, hierin mede begrepen de kosten van terugzending en (transport)schade, voortkomend uit deze niet acceptatie te verhalen op de Klant .
10. Het risico gaat over op de Klant zodra de Producten op het opgegeven adres zijn bezorgd.
11. De koper is verplicht de Producten onmiddellijk na ontvangst te (doen) inspecteren op de juistheid van het geleverde en op zichtbare gebreken.
12. Na het constateren van enig gebrek is de Klant verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende Producten, onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.

Artikel 6 – Overmacht en/of andere bijzondere omstandigheden
1. Indien Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory), door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
2. Indien de overmachttoestand 30 dagen duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
3. Ingeval van overmacht heeft Klant geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory), als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
4. Onder overmacht wordt verstaan elke wil van Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory) onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory) kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt onder meer gerekend: stakingen en uitsluitingen, brand, burgeroorlog, terrorisme, energiestoringen, bedrijfsstoringen, stagnatie of andere problemen bij Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory) of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen.
5. Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory) zal de Klant zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte stellen.

Artikel 7 – Services en diensten
1. Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory) is te allen tijde gerechtigd om bij het leveren van services en diensten gebruik te maken van onderaannemers.
2. Voor de aflevering van services en diensten zal Klant adequate faciliteiten ter beschikking stellen.

Artikel 8 – Bestellingen/Communicatie
1. Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory) kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of onduidelijkheden in orders/bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Klant en Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory), dan wel tussen Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory) en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Klant en Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory).

Artikel 9 – Klachten
1. Alle Klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het Product of iedere andere Klacht, zullen door Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory) serieus en binnen redelijke termijn in behandeling worden genomen.
2. De Klant dient een Klacht kenbaar te maken onder vermelding van het factuurnummer.
3. De Klant zal alle voor onderzoek van de Klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory) in de gelegenheid een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, bewerking, verwerking en/of installatie van het Product.
4. Aan het in behandeling nemen van een Klacht kan de Klant geen rechten ontlenen
5. Indien de Klant geen medewerking verleent of anderszins, onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de Klacht niet in behandeling genomen en heeft de Klant geen aanspraken terzake.
6. Het staat de Klant niet vrij de Producten te retourneren, voordat Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory) daarmee expliciet heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retourneren voor Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory). Door Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory) wordt het retour-proces met de Klant besproken. Indien de bestelling wordt teruggehaald bij de Klant wordt het orderbedrag gerestitueerd, zodra de bestelling in goede orde is teruggekomen in het magazijn van Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory).
7. Indien een Product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory) schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Klant te wijten is of anderszins voor risico van de Klant komt, zal Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory) de Klant hiervan per brief, fax of e-mail in kennis stellen. Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory) heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de Klant terug te betalen bedrag in te houden.
8. Klachten aangaande breuk of onjuiste levering ( indien bijvoorbeeld andere Producten zijn geleverd dan besteld ), dient de Klant dat binnen twee dagen na ontvangst van de bestelling te melden bij Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory).

Artikel 10 – Persoonsgegevens
1. Door de Klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt ter uitvoering van de bestelling van de Klant, en in geen geval aan derden ter beschikking worden gesteld.
2. De Klant kan te allen tijde inzage krijgen in zijn gegevens die zijn opgenomen in het bestand van Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory.) De Klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te eisen, indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 11 – Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory) is te bereiken op:
 Telefoon:0031(0)114 671493
 Fax: 0031(0)114 671933
 E-mail: info@fireplacefactory.nl

 Postadres:
 Hengstdijksekeiweg1b
 4585 PN Hengstdijk / Vogelwaarde

Artikel 12 – Diversen
1. Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory) zal in ieder voorkomend geval waar de Leveringsvoorwaarden een rol spelen, naar redelijkheid en billijkheid handelen. Aan een soepele naleving van de Leveringsvoorwaarden zullen echter nooit rechten kunnen worden ontleend.
2.Rijnberg Productions BV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Terneuzen onder nummer 58980598

Artikel 13 – Toepasselijk(e) recht en geschillenregeling
1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en Overeenkomsten van Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory) is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen Rijnberg Productions BV (Fireplacefactory) en de Klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Middelburg.

Fireplacefactory is de beste keuze:

Eigen ontwerpafdeling

Alles wordt door onze eigen mensen geleverd en geplaatst.

Ruim assortiment

Bekijk in onze showroom een ruim assortiment aan gashaarden, hout- en pelletkachels, en diverse accessoires

Advies op maat

Onze experts met ruime ervaring adviseren u graag en maken voor u een offerte op maat

Fireplacefactory | Ebook

Download ons ebook


Copyright © 2021 Fireplacefactory. All rights reserved